Повідомлення про виникнення особливої інформації №2 від 17.01.2018 р. « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Повідомлення про виникнення особливої інформації №2 від 17.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Аско-Медсервiс”

2. Код за ЄДРПОУ

13550765

3. Місцезнаходження

03150, мiсто Київ, Горького, 122

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 247-40-70 (044) 247-40-70

5. Електронна поштова адреса

lawyer@ams.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ams.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  

II. Текст повідомлення

Повноваження Ревiзора Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “Аско-Медсервiс” Іваненко Юлії Степанівни було достроково припинено з 16.01.2018 року на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень Ревiзора вiд 02.01.2018 року. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Розмiр частки, якою володiє посодова особа у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) – 9,5 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших посад, якi Вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Iваненко Юлiя Степанiвна

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

  

М.П.

 

17.01.2018