Повідомлення про Загальні Збори акціонерів 19 квітня 2019 « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Повідомлення про Загальні Збори акціонерів 19 квітня 2019

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться  19 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1.

Річні загальні збори Товариства (надалі – Загальні Збори) проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол  № 03 від 04.03.2019 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Початок річних загальних зборів акціонерів Товариства об 11.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства  – 15 квітня 2019 року (Станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 05 березня 2019 р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 05 березня 2019 р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень

(крім кумулятивного голосування):

 

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства  лічильну комісію  у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Франкова Інна Юріївна,

Член лічильної комісії – Бабинець Марія Андріївна.

 

 1. Затвердження регламенту, порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь  – 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами  лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

З питання № 12 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, голосування з питання № 11 здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

 

 1. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Головуючий Загальних Зборів – Педченко Роман Григорович;

Секретар Загальних Зборів – Іваненко Юлія Степанівна.

Надати повноваження Педченко Р.Г. та Іваненко Ю.С. підписати Протокол Загальних Зборів.

 

 1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління  за результатами діяльності Товариства у 2018 році затвердити. Вважати діяльність Правління Товариства задовільною.

 

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

 

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради за результатами діяльності Товариства у 2018 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової Ради Товариства задовільною.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік.

 

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році ПрАТ “СК “АСКО-Медсервис” має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 7 253 548,58 грн.:

– Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2018 рік, що складає 362 677,43 грн. до резервного капіталу.

– Залишок нерозподіленого прибутку за 2018 рік у розмірі 6 890 871,15 грн. направити на покриття збитків попередніх років, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року

 

Проект рішення:

Направити зусилля на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

 

 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

 

Проект рішення:

9.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiнних паперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн;

9.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

9.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв – цiна договору, для фiнансових договорiв – сума зобов’язань за цими договорами.

 

 1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

 

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а семе:

Голови Наглядової Ради – Педченка Романа Григоровича;

Члена Наглядової Ради – Абрасімова Андрія Васильовича;

Члена Наглядової Ради – Антоненко Вікторії Павлівни.

 

 1. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру її винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з членами Наглядової Ради Товариства.

 

Проект рішення:

(Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

 

 1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

У зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Іваненко Юлії Степанівні підписати статут Товариства в новій редакції та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

 1. Внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердження її в новій редакції та скасування дії інших внутрішніх Положень Товариства едакції.

 

Проект рішення:

13.1 У зв’язку з приведенням у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» внести запропоновані зміни до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити її в новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

13.2. Скасувати дію внутрішніх Положень Товариства а саме:

– Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про Ревізора Товариства.

 

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  – http://ams.com.ua/.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення  Загальних Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. вул. Антоновича, буд. 122, оф.1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Іваненко Юлія Степанівна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

 

Товариство до початку річних Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів та порядку денного річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів (до дати зборів). Товариство має право  надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних Зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний (2018 р.)

Попередній (2017 р.)

Усього активів

841 274

363 881

Основні засоби (за залишковою вартістю)

130 135

113 355

Запаси

16

383

Сумарна дебіторська заборгованість

240 418

110 663

Гроші та їх еквіваленти

92 991

54 403

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8 607

1 466

Власний капітал

416 231

129 982

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

25 200

25 200

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

123 225

93 925

Поточні зобов’язання і забезпечення

301 818

139 974

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7 254

(12 576)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

Телефон для довідок: (044) 247- 40- 80.

Голова Правління

ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»                        Ю.С. Іваненко

 

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів_19.04.2019 (PDF)

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів 19.04.2019 (підписано ЕЦП)