Річні Загальні збори акціонерів « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Річні Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, код за ЄДРПОУ 13550765

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 77 від 02.03.2018 р.) прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  16 квітня 2018 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, офіс 1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин  до 1045 годин.  

Початок Загальних зборів об 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

1.Обрання членів лічильної комісії. 

Проект рішення:

 • Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Абрасімов Андрій Васильович.

Член  Лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна.

2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних зборів та порядок голосування:

Час на доповідь  – 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом  лічильної комісії.

Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  З питання № 14 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, голосування з питання № 12 здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.                                                               

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування, а також бюлетені для кумулятивного голосування  засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

 1. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.

Проект рішення:

3.1. обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Педченко Р.Г.

3.2. обрати Секретарем Річних Загальних Зборів обрати Іваненко Ю.С.

3.3.Надати повноваження Педченко Р.Г. та Іваненко Ю.С. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

 1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

4.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням ого установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році затвердити.

 1. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 12 576 106 грн.

8.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до резервного фонду за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Проект рішення:

9.1. Направити зусилля на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

10.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiнних паперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн;

10.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

10.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв – цiна договору, для фiнансових договорiв – сума зобов’язань за цими договорами.

 1. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

11.1 Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства –Іваненко Юлії Степанівни, у зв’язку з заявою, яка надійшла від неї, про дострокове припинення повноважень, з 16.01.2018 р.

 1. Про обрання Ревізора Товариства та затвердження умов цивільно-правового/трудового договору (контракту) з Ревізором (обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування).
 2. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

13.1 Змінити місцезнаходження Товариства  з адреси: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, на адресу: 03150, м. Київ, вул .Антоновича, будинок 122.

 1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

14.1 У зв’язку приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Іваненко Юлії Степанівні підписати статут Товариства в новій редакції.

 1. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, проведення реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення:

15.1. Визначити Голову Правління Товариства  Іваненко Юлію Степанівну уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства  Іваненко Юлію Степанівну провести державну реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

 1. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

16.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Абрасімова А.В. та Антоненко В.П. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ams.com.ua/.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати прове­дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, оф. 1, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 122, оф. 1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Іваненко Ю.С. (посада – ФІО).

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

 

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів  (до ДАТА ЗБОРІВ.). Товариство має право  надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний (2017 р.)

Попередній (2016р.)

Усього активів

363 881

319 646

Основні засоби

113 355

34 261

Довгострокові фінансові інвестиції

550

28 919

Запаси

383

63

Сумарна дебіторська заборгованість

54 403

36 153

Грошові кошти та їх еквіваленти

61 292

32 219

Нерозподілений прибуток

1 466

18 002

Власний капітал

129 982

67 130

Статутний капітал

25 200

25 200

Довгострокові зобов’язання

93 925

203 891

Поточні зобов’язання

139 974

48 625

Чистий прибуток (збиток)

-12 576

3 934

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

12

 

 

Телефон для довідок: (044) 247- 40- 80

 

 Уповноважений Наглядовою радою

 

Голова Правління 

ПРАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»                                                                     Ю.С. Іваненко