Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів_15.12.2020 « Страховая компания "АСКО-Медсервис"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів_15.12.2020

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 15 грудня 2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1.

Річні загальні збори Товариства (надалі –Загальні збори) проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 13 від 30.10.2020 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.Початок річних загальних зборів акціонерів Товариства об 11.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства  — 09 грудня 2020 року(Станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 02 листопада 2020р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 02 листопада 2020 р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень

1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів акціонерів Товариства  лічильну комісію у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна,

Член лічильної комісії–Гудемчук Людмила Леонідівна.

2.Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь  — 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами  лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

З питання № 12 Порядку денного рішення приймається з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Правління Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

 3.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою та Секретарем Загальних зборів наступних кандидатів:

Голова Загальних зборів –Абрасімов Андрій Васильович;

Секретар Загальних зборів –Бажан Андрій Федорович.

Надати повноваження Абрасімову А.В. та Бажану А.Ф. підписати Протокол Загальних зборів.

 4.Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління  за результатами діяльності Товариства у 2019 році затвердити. Вважати діяльність Правління Товариства задовільною.

 5.Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2019 роціта затвердженнязаходів за результатами йогорозгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради за результатами діяльності Товариства у 2019 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової Ради Товариства задовільною.

6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2019 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі грн.: 866 101

— Спрямувати 5 % чистого прибутку Товариства за 2019 рік, що складає 43 305 грн. до резервного капіталу.- Залишок нерозподіленого прибутку за 2019 рік у розмірі 822 796 грн. направити на покриття збитків попередніх років, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Розглянути та затвердити звіт зовнішнього аудитора – суб’єктааудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» за 2019 рік.

9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

Проект рішення:

Направити зусилля на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

 10.Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

 11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а семе:

Члена Наглядової Ради – Абрасімова Андрія Васильовича;

Члена Наглядової Ради – Антоненко Вікторії Павлівни.

 12.Обрання членів Наглядової Ради Товариства,

Проект рішення:

(Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

13.Затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, трудовихдоговорів (контрактів), щоукладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановленнярозміруїхвинагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписаннядоговорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудовихдоговорів (контрактів)щоукладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління Бажану А.Ф. підписати від імені Товариства договори (контракти)  з членами Наглядової Ради Товариства.

14.Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

14.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiннихпаперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 950 000 000 ,00 (дев’ятсот п’ятдесят мільйонів) грн.;

14.2. Надати ГоловiПравлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

14.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостiправочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiвкупiвлi-продажу цiннихпаперiв — цiна договору, для фiнансовихдоговорiв — сума зобов’язань за цими договорами.

 

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  – http://ams.com.ua/.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення  Загальних Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. вул. Антоновича, буд. 122, оф.1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бажан Андрій Федорович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

Товариство до початку річних Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів та порядку денного річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів (до дати зборів). Товариство має право  надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних Зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний (2019 р.)

Попередній (2018 р.)

Усього активів

692 319

841 274

Основні засоби (за залишковою вартістю)

131 174

130 135

Запаси

2

16

Сумарна дебіторська заборгованість

3 200

240 418

Гроші та їх еквіваленти

37 134

52 901

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5 619

8 607

Власний капітал

420 864

416 231

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

25 200

25 200

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

113 208

123 225

Поточні зобов’язання і забезпечення

158 247

301 818

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

866

7 254

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

Телефон для довідок: (044) 247- 40- 80.

Голова Правління

ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»А.Ф. Бажан

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів_15.12.2020 (підписано ЕЦП)