Річні Загальні збори акціонерів « Страховая компания "АСКО-Медсервис"
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Річні Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  25 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офіс № 2.

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 68 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

 • Обрання членів лічильної комісії.
 • Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.
 • Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
 • Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 • Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 • Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
 • Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» за результатами діяльності у 2016 р.
 • Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.
 • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
 • Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.
 • Припинення повноважень лічильної комісії.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Франкова Інна Юріївна.

Член  Лічильної комісії – Головащенко Ксенія Геннадіївна.

2.1.  Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

— Час на доповідь  — 10 хвилин;

— Час на запитання – 2 хвилини;

— Час на відповіді – 5 хвилин;

— Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

— На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

— Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.                                                               

— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3.1. Обрати Головуючим Зборів Педченка Романа Григоровича.

3.2. Обрати секретарем Діденко Тетяну Вікторівну. 

4.1. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити.

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 3 934 000,00 грн.

8.2. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2016 рік, що складає  196 700,00 грн. до Резервного капіталу Товариства.

8.3. Дивіденди не виплачувати.

8.4. Залишок нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 3 737 300,00 грн. направити на покриття збитку попередніх років.

9.1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

10.1. Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення. 

11.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Франкової І.Ю. та Головащенко К.Г. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ams.com.ua/.

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офіс 2, а в день проведення Річних Загальних  зборів акціонерів –  за місці їх проведення.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства Діденко Т.В.

Телефон для довідок: (044) 247-40-70.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

319646

62310

Основні засоби  

34261

15970

Довгострокові фінансові інвестиції  

28919

20890

Запаси 

63

136

Сумарна дебіторська заборгованість  

36303

3581

Грошові кошти та їх еквіваленти 

32219

12445

Нерозподілений прибуток 

18002

9864

Власний капітал 

67130

37805

Статутний капітал 

25200

25200

Довгострокові зобов’язання 

203891

22447

Поточні зобов’язання 

48625

2058

Чистий прибуток (збиток) 

3934

2201

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

70000

42614

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

12

32

Наглядова Рада Товариства