Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.04.2018р. « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Аско-медсервіс”
  2. Код за ЄДРПОУ: 13550765
  3. Місцезнаходження: 03150 місто Київ, Антоновича, 122
  4. Міжміський код, телефон та факс: 044-247-40-80, 044-247-40-80
  5. Електронна поштова адреса: office@ams.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ams.com.ua
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

16.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол №1 вiд 16.04.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв – цiна договору, для фiнансових договорiв – сума зобов’язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 363 881 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 137 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -70 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента -70 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували “за” прийняття рiшення – 70 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.

III. Підпис

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління Іваненко Юлія Степанівна

16.04.2018