Повідомлення про виникнення особливої інформації від 17.01.2018 р. « Страхова компанія "АСКО-Медсервіс"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 17.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Аско-Медсервiс”

2. Код за ЄДРПОУ

13550765

3. Місцезнаходження

03150, мiсто Київ, Горького, 122

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 247-40-70 (044) 247-40-70

5. Електронна поштова адреса

lawyer@ams.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ams.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  

II.Текст повідомлення

Засiданням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “Аско-Медсервiс” (Протокол №75 вiд 16.01.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови правлiння – Дiденко Тетяни Вiкторiвни з 16.01.2018 року на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Посадова особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова особа перебувала на посадi протягом одного року та п’яти мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Засiданням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “Аско-Медсервiс”, (Протокол №75 вiд 16.01.2018 року) прийнято рiшення про обрання на посаду Голови правлiння – Iваненко Юлiю Степанiвну строком на 3 роки з 17.01.2018 року. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Розмiр частки, якою володiє посодова особа у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) – 9,5 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших посад, якi Вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Iваненко Юлiя Степанiвна

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

  

М.П.

 

17.01.2018

(дата)