Повідомлення про проведення загальних зборів 15 лютого 2019р. « Страховая компания "АСКО-Медсервис"
(050) 342 17 90
(044) 247 40 70 0 800 500 788

Повідомлення про проведення загальних зборів 15 лютого 2019р.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, повідомляє акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться  15 лютого 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1.

Позачергові загальні збори Товариства (надалі – Загальні Збори) проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол  № 01 від 23.01.2019 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Початок позачергових загальних зборів акціонерів Товариства об 11.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства  — 11 лютого 2019 року (Станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 24 січня 2019 р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 24 січня 2019 р.) – 70 000 (сімдесят тисяч)  штук простих іменних акцій

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  лічильну комісію  у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Абрасімов Андрій Васильович,

Член лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна.

  1. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь  — 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами  лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії..

 

  1. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Головуючий Загальних Зборів – Педченко Роман Григорович;

Секретар Загальних Зборів – Іваненко Юлія Степанівна.

Надати повноваження Педченко Р.Г. та Іваненко Ю.С. підписати Протокол Загальних Зборів.

 

4.Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ- СТАНДАРТ», код за ЄДРПОУ 32852960.

 

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  – http://ams.com.ua/.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення  Загальних Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. вул. Антоновича, буд. 122, оф.1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Іваненко Юлія Степанівна. Телефон для довідок: (044) 247- 40- 80.

Голова Правління

ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»          Ю.С. Іваненко